Ankara Akm Fuarları Üniversite Araştırmasına Konusu Oldu

Her şey geçen yıl bize Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Esin Aysen Hanım‘ın bize mail atıp, Kastamonu Günleri hakkında fuarda anket yaptıklarını ve fuarlar hakkında daha fazla bilgiye nasıl ulaşabiliriz şeklinde mail atmasıyla başladı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esin Aysen Ankara Akm Fuar Araştırması

Size form mailerdan 17.05.2017, 15:05:40 da gönderilmiş olan metin:
MERHABA, BEN GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİYİM. 17-19 MART 2017 TARİHLERİNDE AKM DE DÜZENLENEN KASTAMONU GÜNLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA GERÇEKLEŞTİRDİK. BU ETKİNLİĞE KATILANLARIN MEMNUNİYETLERİ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA. SİZİN BLOGUNUZDA DA ETKİNLİK, STANTLAR ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİLER BULDUM. İZNİNİZLE BUNLARA ÇALIŞMAMIZDA YER VERMEK İSTERİM. BU İL TANITIM GÜNLERİNİN DETAYLARI İLE İLGİLİ YARDIMCI OLABİLECEĞİNİZ VEYA BİZE SAĞLAYABİLECEĞİNİZ KAYNAKLAR VAR İSE ÇOK MEMNUN OLURUM. HEP AKM‘DE Mİ DÜZENLENİYOR NE ZAMANDAN BERİ BU ETKİNLİKLER YAPILIYOR GİBİ BİLGİLERE SPONSORLAR, ORGANİZASYONUN DETAYLARI İLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİMİZ VAR. YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUZ. TEŞEKKÜRLER.

Şeklinde mail attı sonrasında bizlerde geri dönüş yaptık ve sitemizden yazdığımız Akm Fuarları Nasıl Düzenleniyor isimli yazımızı kaynak alarak araştırmada detaylıca yer verilmiş.
https://isacoturoglu.com.tr/akm-fuar/ankara-fuari-nasil_duzenleniyor.html

Bu araştırmayı Kasım 2017 de Kastamonu Turizm Fakültesinin düzenlediği yapılan 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresine sunuldu.Ve araştırma sonucu aşağıdaki gibi pdf kitapçığına dönüştürüldü.

1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Sonuç Bildiri Kitabı

Bu  kitapta bizimle ilgili konu 381. sayfadan başlıyor 390. sayfada bitiyor.

 

Araştırmanın Konusu

ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN İL TANITIM FUARLARINI ZİYARET EDENLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU GÜNLERİ ÖRNEĞİ

Araştırmayı Düzenleyenler

Prof. Dr. Ahmet TAYFUN
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşl. Bölümü
Arş. Gör. Esin AYSEN
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Sey. İşl. ve Tur. Reh. Bölümü
Arş. Gör. Burcu Ayşenur AKBULUT
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gast. ve Mutfak Sanatları Bölümü

Araştırma Özeti

Çalışmada Ankara AKM’de düzenlenen Kastamonu il tanıtım fuarlarını ziyaret edenlerin memnuniyet düzeylerini belirlemek, sosyo demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, gelir durumu, eğitim, memleket, yaşanılan yer, bilgi kaynakları ve önceki deneyimler) ortaya koymak ve memnuniyet düzeylerinin sosyo demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, gelir durumu) göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada, 17-19 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Kastamonu Günlerini ziyaret eden 241 ziyaretçiye ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, Cronbach alpha, ANOVA ve t testi kullanılmıştır. Ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinin genel olarak olumlu olduğu görülmüştür. En yüksek ortalamanın “Kastamonu tanıtım günleri etkinliklerini yakın çevreme tavsiye edeceğim” ifadesinde, en düşük ortalamanın ise “Kastamonu Tanıtım Günleri’nde yiyeceklerin hazırlandığı ve sunulduğu ortamı hijyenik açıdan uygun buldum” ifadesinde olduğu belirlenmiştir. Ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinin cinsiyet ve yaş durumlarına göre anlamlı bir farklılık görülmezken, gelir durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

LİTERATÜR TARAMASI
Değişen yaşam koşulları ve gelişen teknolojiler neticesinde bir arada ve kalabalık yaşayan aile fertlerinin, birbirinden uzaklaşarak tekil veya çekirdek aile modeline doğru evrildiği bir çağda yaşanılmaktadır. İnsanların memleket özlemini giderme, onlara nostaljiyi yaşatma gibi birtakım eğilimler içerisinde olduğu görülmektedir.Kişilere gidip göremedikleri ve özlem duydukları geçmişlerini tattırmaya yönelik bu pazarlama çabalarından bir tanesi de illerin tanıtıldığı fuarlar olmaktadır. Esasen bu etkinliklere katılanların farklı yörelerden insanlardan oluşan bir yelpazaye dönüşmesi, sosyal bir ihtiyacın gün yüzüne çıktığının göstergesidir.

İl tanıtım fuarları; söz konusu şehrin yerel markalarını ve yerli üretim ürünlerini bir araya getiren tanıtıcı etkinliklerdir. Hem etkinliğin düzenlendiği hem de etkinlikte tanıtılan şehrin ziyaretçiler tarafından deneyimlenmesine katkı sağlayan bu fuarlar aracılığıyla şehirlerin, kurum ve kuruluşların, kültürel, ekonomik, yöresel ve turizm faaliyetlerinin tanıtılıp bilinirliğini arttırılması amaçlanmaktadır.

Yerli üreticilerin stantlarında tanınma imkânı bulunan yiyecekler, giyim eşyası, müzik ve belgesel CD’leri, geleneksel el sanatları gibi yöresel ürünler de bu fuarları birer cazibe merkezi haline getirmektedir. Diğer bir yönüyle ele alındığında ise bu etkinliklerin; kalkınma, gelişme ve işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağladığı bir gerçektir. Ayrıca bilinirliğin artması ve olumlu izlenimler bırakılması neticesinde illere yönelik daha fazla yatırımların yapılması da söz konusu olabilecektir.

Kültür, tarih, doğa vb. gibi turizme konu olabilecek çekiciliklerde potansiyel sahibi destinasyonlar arasında turizmden pay alma noktasında rekabet yaşanmaktadır, hatta daha küçük birimlere kadar indiği görülmektedir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu çalışmanın amacı, Ankara AKM’de il tanıtım günleri kapsamında düzenlenen Kastamonu Günleri’ni ziyaret edenlerin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve sosyo demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, gelir durumu, eğitim, memleket, yaşanılan yer, bilgi kaynakları ve önceki deneyimler) ortaya koymak ve memnuniyet düzeylerinin sosyo demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, gelir durumu) göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın uygulama alanı olarak; Ankara AKM’de düzenlenen il tanıtım günleri seçilmiş ve 17-19 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Kastamonu Günlerini ziyaret eden 241 ziyaretçiye ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. Anket formunda yer alan memnuniyet düzeyini belirlemeye yönelik kullanılan ölçek, Tayfun ve Arslan (2013)’ın çalışmasından uyarlanmıştır. Hazırlanan anket formunda ziyaretçilerin demografik özelliklerine ilişkin veri toplamak amacıyla cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, yaşadıkları yer ve memleketlerine ilişkin sorular sorulmuştur. Ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik ifadeler 5’li likert tipinde oluşturulmuştur. Toplanan veriler için güvenirlik analizi yapılmış ve Cronbach’s Alpha değeri 0,92 olarak bulunmuştur.
Araştırmaya katılan örneklem grubundan elde edilen verilere uygulanan analizlerde; öncelikle tanımlayıcı istatistikler (frekans ve yüzde) kullanılmış ve verilerin normal dağılım sergilemesi göz önüne alınarak t testi ve Anova’dan yararlanılmıştır.

ARAŞTIRMA BULGULARI

1. Kastamonu Tanıtım Fuarı Gözlemine İlişkin Bulgular

13’üncüsü düzenlenmiş olan “Başkent’te Kastamonu Günleri” adlı etkinlik, bu sene Ankara Atatürk Kültür Merkezi‘nde (AKM) gerçekleştirilmiştir. Kastamonu Dernekler Federasyonu ve Kastamonu Belediyesi işbirliğinde “Size En Yakın 4 Mevsim” sloganına sahip Kastamonu Günleri 16 Mart – 19 Mart 2017 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamıştır. Etkinliğin açılışı 15 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da gerçekleştirilmiştir. Dört gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında; çeşitli ikramlar, Kastamonulu sanatçıların konserleri, halk oyunları gösterileri, yöresel türküler, yöresel kıyafet defilesi, söyleşi ve imza günleri, yerel sanatçıların Kastamonu konulu resim ve fotoğraf sergileri, paneller ile slayt gösterileri yer almıştır. Tüm bunların yanında siyez bulguru, pastırması, ağaç işçiliği ve Taşköprü ilçesinin meşhur sarımsağı başta olmak üzere Kastamonu’ya has yerel ürünler ve değerler tanıtılarak, şehrin turistik yönleri öne çıkarılmıştır. Etkinliğin dördüncü günü olan 18 Mart’ın Çanakkale Şavaşı’nın 101. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle, 1000 kişilik halk korosuyla Çanakkale türküleri seslendirilmiştir.

Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde özellikle sonbahar-ilkbahar dönemleri arasında gerçekleştirilen bu türden etkinlikler, her hafta (Perşembe-Pazar) söz konusu yöreye mensup olanlar ile farklı bölgelerden de iştirak eden oldukça geniş, çeşitli ve kemikleşmiş bir ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yapmaktadır. Ancak ne yazık ki mekân özellikleri bakımından gözlemlendiğinde Atatürk Kültür Merkezi’nin iç ve dış mekanlarının eskimiş olması ve bakıma ihtiyaç duyması dikkat çekmektedir.

AKM’de düzenlenen fuarlar, çoğunlukla valilik kanalıyla yapılmaktadır. Valiliklerin yanı sıra tanıtımı yapılacak ilin belediyesi ve dernekler öncülüğünde de organizasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. Fuarlarda yaşanan problemler genellikle güvenlik, organizasyon ve bütçe temini ile ilgili olmaktadır (isacotur blog, 2017). Söz konusu bu sorunlar ise Valiliğin önderlik etmediği durumlarda açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla il tanıtım fuarlarında bir standart benimsenmemekte, her ilin tanıtım fuar organizasyonu da birbirinden farklı sonuç, sorun ve memnuniyet durumları oluşturabilmektedir. Konu, Kastamonu fuarı açısından ele alındığında, araştırma bulgularıyla da desteklendiği üzere fuar alanının temizliği, stantlarda hijyen, gıda güvenliği ve yiyeceklerin sunumu hususlarında ne yazık ki olumsuz manzaralar dikkat çekmiştir. Çadırlardan yükselen yoğun duman, fuar alanındaki ziyaretçileri rahatsız edecek boyutlara ulaşmıştır. Fuarda yer alan stantların dizilimi belli bir düzeni takip etmeksizin karmaşık bir görüntü oluşturmakla beraber fuarda yalnızca Kastamonu değil başkaca yörelere özgü ürün stantlarına da yer verilmiştir. Stantların giydirilmesi, ışıklandırılması ve ziyaretçilere bilgi verecek personelin yok denecek düzeyde az olması da fuar gözlemi kapsamında dikkat çeken diğer eksiklikler olmuştur.

2. Kastamonu Tanıtım Fuarı Anketine İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan turistlerin sosyo demografik özellikleri incelendiğinde Tablo 1’de görüldüğü üzere ziyaretçilerin %58,5’ini erkekler, %41,5’ini ise kadınlar oluşturmaktadır.

Gelir durumunda en yüksek oranın 1401-3000 TL arasında olduğu, yaş durumunda genç ve yaşlı katılımcılar arasında oransal olarak yüksek bir farkın olmadığı, eğitim durumunda ise lise mezunu olanların çoğunlukta olduğu görülmektedir.
Tablo 1: Ankara AKM Ziyaretçilerinin Demografik Özellikleri
Ankara AKM Ziyaretçilerinin Demografik Özellikleri

Katılımcıların yaşadıkları yer ve memleket durumları incelendiğinde, % 82,6 ile Ankara’da yaşayanların çoğunlukta olduğu, memleket durumlarının ise %36,5 Kastamonu’da yoğunlaştığı görülmektedir.

Tablo 2: Ziyaretçilerin Kastamonu Günleri Etkinliğine Gelmelerini Etkileyen Bilgi Kaynakları
Ziyaretçilerin Kastamonu Günleri Etkinliğine Gelmelerini Etkileyen Bilgi Kaynakları

Araştırmaya katılan ziyaretçilerin Kastamonu günleri etkinliğine gelmelerini etkileyen bilgi kaynaklarına bakıldığında Tablo 2’de görüldüğü üzere %51’inin Arkadaş ve Tanıdıklar aracılığıyla, % 25,7’sinin ise Reklam Panoları aracılığıyla bu etkinlikten haberdar oldukları görülmektedir.

Kısa bir not ekleyecek olursak, sosyal medyayı fuar düzenleyen iller hiç aktif veya başarılı bir şekilde kullanamadıkları sonucuna da varabiliriz yani sosyal medyayı fuarlar için kullanamama da sınıfta kalınmış.Daha az bütçeli google reklamları, facebook reklamı, istagrama reklam verilebilir, biraz da bu yöntemleri denenmesi gerekir, daha fazla etkileşim olacaktır.Zaten ülkemizde en fazla facebook kullanıldığını hatırlatmak isterim, bunu fuar tanıtımda Elazığ çok güzel şekilde kullandılar, twitterde TT oldular, istagramda sürekli fuar broşürü paylaşıldı #ElazığComeTo tagı kullanıldı. 

Merak edenler tıklasın https://isacoturoglu.com.tr/akm-fuar/elazig-tanitim-gunleri.html

Tablo 3: Ziyaretçilerin Kastamonu Tanıtım Günleri Motivasyonları, Önceki Deneyimleri ve
Deneyim Tekrar Durumları Ziyaretçilerin Kastamonu Tanıtım Günleri Motivasyonları, Önceki Deneyimleri ve Deneyim Tekrar Durumları

Tablo 3’te AKM’de düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri’ne gelen katılımcıların temel motivasyonları yer almaktadır. Gelen ziyaretçilerin %27,8’i yöresel yemek tadımı amacıyla geldiklerini belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılan ziyaretçilere, araştırmanın yapıldığı yıl on üçüncüsü düzenlenen Kastamonu tanıtım günlerine daha önce gelip gelmedikleri sorulmuş ve %46,9’unun bundan önceki Kastamonu tanıtım günlerine de katıldıkları tespit edilmiştir. Daha önce Kastamonu günleri etkinliğine katılan ziyaretçilerin kaç kez katıldıkları sorulmuş ve yine Tablo 3’te görüldüğü üzere 1-5 kez arasında katılanların %54,9 oranında, 11 kez ve üzerinde katılanların ise%25,6 oranında olduğu belirlenmiştir.

Fuara bu kadar çok katılanların muhtemelen Kastamonulu olma durumu var gibi, eğer değilse sadık katılımcı olduğu sonucuna varabiliriz.

Tablo 4: Katılımcıların Kastamonu Çağrışım Kategorileri
Katılımcıların Kastamonu Çağrışım Kategorileri

Tablo 4’te katılımcıların Kastamonu çağrışım kategorileri yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere Kastamonu ile ilgili en fazla çağrışım yapan unsurlar arasında yöresel ürünler ilk başta yer almaktadır. Tablo 4’te yöresel ürünler kategorisinde tek başına en fazla çağrışım yapan ürünlere göre bir sıralama yapılmıştır. Buna göre sarımsak, bu kategoride Kastamonu denildiğinde en fazla çağrışım yapan yöresel ürün olmuştur (n=55). Çekme helva ise tek başına bir ürün olarak değerlendirildiğinde en fazla çağrışım yapan ikinci yöresel ürün olmuştur (n=23).

Yöresel ürünler kategorisinden sonra ise Kastamonu doğası ve tarihi en fazla çağrışım yapan ikinci unsur olmuştur. Kastamonu denildiğinde ilk akla gelenler arasında memleket özlemi ise en son sırada yer almıştır (n=10). Bu sonuçlar Kastamonu markası ve tanıtımı açısından önem arz etmektedir.

Tablo 5: Araştırmaya Katılan Ziyaretçilerin Memnuniyet Ortalamaları

Araştırmaya Katılan Ziyaretçilerin Memnuniyet Ortalamaları

Araştırmaya katılan ziyaretçilerin, AKM’de il tanıtım günleri olarak düzenlenen Kastamonu Günleri’ne ilişkin memnuniyet düzeyleri Tablo 5’te yer almaktadır. İfadeler incelendiğinde; en yüksek ortalamanın “Kastamonu tanıtım günleri etkinliklerini yakın çevreme tavsiye edeceğim” ifadesinde olduğu, en düşük ortalamanın ise “Kastamonu Tanıtım Günleri’nde yiyeceklerin hazırlandığı ve sunulduğu ortamı hijyenik açıdan uygun buldum” ifadesinde olduğu görülmektedir. Genel ortalamaya bakıldığında ise etkinlikle ilgili memnuniyet düzeylerinin genel olarak olumlu olduğu söylenebilir.

Tablo 6: Araştırmaya Katılan Ziyaretçilerin Memnuniyet Düzeylerinin Cinsiyet, Yaş ve Gelirlerine Göre Farklılaşma Durumu

Araştırmaya Katılan Ziyaretçilerin Memnuniyet Düzeylerinin Cinsiyet, Yaş ve Gelirlerine Göre Farklılaşma Durumu

Araştırmaya katılan ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinde cinsiyet, yaş ve gelir durumuna göre farklılaşma olup olmadığını belirlemek için analizler yapılmış ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. Cinsiyet değişkeni ve yaş değişkeni açısından ziyaretçilerin memnuniyetlerinde, %5 önem düzeyinde anlamlı olarak farklılaşma görülmezken, gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılaşma söz konusudur. Bu farklılaşmanın kaynağını tespit etmek için Post Hoc testlerine başvurulmuştur. Yapılan analizler sonucunda gelir durumundaki farklılaşmanın “3001 TL ve üzeri” gelire sahip olanların “1400 TL’den az” gelire sahip olanlara nazaran daha düşük ortalamalara sahip olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Yüksek gelir düzeyindekilerin diğer gruplara göre bu etkinlikten daha az memnun kaldıkları söylenebilir.

Orta gelir üstü kişiler bu tür fuarlardan memnun kalmaması araştırmanın bu kısmında en fazla dikkat çeken bulgusu olmuş.

AKM FUAR SONUCU ve TARTIŞMA BÖLÜMÜ

Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde düzenlenen çok sayıda fuardan birisi olan Kastamonu Fuarı, “13. Kastamonu Tanıtım Günleri” başlığı ile düzenlenmiştir. Fuara ilişkin yapılan katılımlı gözlem bulguları neticesinde, bu tür organizasyonların nasıl düzenlendiği ve ne tür sorunlar ile karşılaşıldığı ile ilgili detaylı neticelere ulaşılmıştır. AKM’de düzenlenen bu tanıtım günleri etkinliklerinin organizasyon ayağını çoğunlukla Valilikler, Belediyeler bazen de iş birliği içerisinde olan dernek ve kuruluşlar tarafından üstlenilmektedir. 13. Kastamonu Tanıtım Günleri Etkinliğine ilişkin araştırmacılar tarafından gözlemlenen en dikkat çekici husus ne yazık ki fuar alanının özensizliği ve kirli hava problemi olmuştur.

Stantların karmaşık olarak dizilimi diğer bir ifade ile dizilim yapılırken stantları herhangi bir kategoriye ayırma (yeme-içme, hediyelik eşya vs. olarak) endişesi güdülmemiştir. Fuarda ve stantların başında ziyaretçilere bilgi verecek ve sunum yapacak kişilerin çok az olması da bir sorun olarak göze çarpmıştır.

Karşılaşılan bir örnekte olduğu gibi yöresel ürün tanıtımında yer alan bir görevlinin tanıttığı ürün ile alakalı yeterli bilgiye sahip olmaması ve ilgi yoksunluğu dikkat çekmiştir. Ziyaretçilerin fuar alanında gezinme, yeme-içme faaliyetlerini kötü yönde etkileyen bu izlenimler, ziyaretçilerin tekrar katılma niyetlerine olumsuz anlamda etki edebilecektir.

13. Kastamonu Tanıtım Günleri Etkinliğini ziyaret edenlerin %41,5’i kadın, %58,5’i erkeklerden oluşmaktadır. Yaş durumuna göre fuara en yüksek katılım genç (18-25) ve yaşlılar (56 ve üzeri)tarafından gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların gelir durumu dağılımında ise en yüksek sırayı 1401-3000 aralığında olanlar almıştır. Gençlerin yoğunlukla katıldığı bu fuarda, gelir aralığının (1401- 3000) da bu genç katılımcı grubunu temsil ettiği gözlemlenmiştir. Ziyaretçilerin %38,6’sını lise mezunu bir çoğunluk oluşturmaktadır.

Fuara katılanların çok büyük bir kısmı Kastamonulu ziyaretçilerden oluşmaktadır. Bu sonuç diğer illere yönelik düzenlenen tanıtım günü etkinliklerinde de benzer şekilde ortaya çıkmaktadır.

Gelinen durum itibariyle bu organizasyonlar çoğu zaman yerel bir kapsamın dışına çıkamamış ulusal bir niteliğe tam anlamıyla kavuşamamıştır. Bu sonucun gelişmesinde etkinliklerin tanıtım ayağındaki kısıtlılıkların büyük oranda etkili olduğu düşünülmektedir. Zira Fuardan nasıl haberdar olunduğuna ilişkin elde edilen bulgular, arkadaş ve tanıdıklar olmasa diğer kaynakların son derece yetersiz kalacağını destekleyen türdendir. Arkadaş ve tanıdıklar yoluyla fuardan haberdar olanların oranı en yüksek olup %51’dir.

Reklam ve tanıtımın önemli unsurları olan sosyal medya, broşür, pano, gazete- dergi, TV yoluyla fuar hakkında bilgi sahibi olanlar azınlıktadır. Geçmişten gelen usul ve yöntemler ile böylesi organizasyonları geniş kitlelere duyurmak ve bunun da ötesinde katılımlarını sağlamak giderek zorlaşmaktadır. Dolayısıyla teknolojik ilerlemelerin hızlı olduğu bir dönemde bu görsel ve işitsel medya unsurlarını yaratıcı bir şekilde kullanmak, iyi bir algı yönetimi oluşturmada son derece etkili olacaktır.

Fuara gelenleri tetikleyen sebepler arasında ilk sırayı yöresel yemek tadımı almıştır. Ziyaretçilerin %27, 8’i fuara Kastamonu’ya özgü yiyecekleri tatmak için gelirken fuar alanında yapılan yiyeceklerin hijyen güvenliği açısından soru işaretleri oluşturması ise fuarların devamlılığı açısından endişe vericidir. Fuar geliş sebepleri arasında diğer etkenler ise %21,6 ile Kastamonu yöresini her yönüyle tanıma ve %20.3 ile sosyal kaynaşma olmuştur. Fuara gelen ziyaretçilerin yarıdan fazlası daha önceki Kastamonu Tanıtım Günleri’ne katılmamıştır. %46,9’unun ise önceki Kastamonu Günlerine de iştirak ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kastamonu denildiğinde ziyaretçilerin aklına ilk gelen unsur, yöresel ürünler olmaktadır. Bu kategoride verilen cevaplar tek bir ürün olarak değerlendirildiğinde sarımsak, ziyaretçilerin zihninde en çok çağrışım yapan yöresel üründür. İkinci sırayı ise çekme helva almıştır. En az çağrışım yapan unsurun ise memleket özlemi olduğu belirlenmiştir.

Ziyaretçilerin, Kastamonu Tanıtım Günlerine ilişkin memnuniyetlerini belirlemek üzere hazırlanmış ölçekte 18 ifade yer almaktadır. İfadeler incelendiğinde en yüksek ortalamayaKastamonu Tanıtım Günleri etkinliklerini yakın çevreme tavsiye edeceğim” (x = 4,39) ifadesi sahip olmuştur. Bu durum katılımcıların, fuara yönelik genel memnuniyetlerinin olumlu olduğuna ilişkin önemli bir ipucu vermektedir. Ancak diğer taraftan en düşük ortalamaya sahip ifadenin “Kastamonu Tanıtım Günleri’nde yiyeceklerin hazırlandığı ve sunulduğu ortamı hijyenik açıdan uygun buldum” ifadesinde olması daha önce araştırmacıların gözlemlediği bulgular ile uyuşmuş, bu olumsuz özellik ziyaretçilerin de dikkatinden kaçmamıştır.

İkinci olarak en düşük ortalamanın “Kastamonu Tanıtım Günleri’nde satılan yöresel ürünleri, gıda güvenliği ve hijyen koşullarına uygun buldum” ifadesinde olduğu göz önüne alınırsa; yiyecekler, bunların hazırlandığı ve servis edildiği alanlar hijyen koşulları bakımından ziyaretçiler nezdinde memnuniyetsizlik oluşturmuştur. Dolayısıyla bu durumun organizasyonu düzenleyen kamu kurumları ve iş birliğindeki dernek/kuruluşlar tarafından yakından takip edilmeli, fuar alanının temizliği ve gıdaların hijyen koşullarına uygunluğunun denetlenmesi sağlanmalıdır. Fuar ile ilgili diğer tüm hususlarda ise ziyaretçilerin genel memnuniyet düzeylerinin olumlu olduğu söylenebilir.

Ziyaretçilerin fuardan memnun olma durumlarının cinsiyet, yaş ve gelir durumuna göre farklılık oluşturup oluşturmadığına yönelik yapılan bulgular neticesinde ise yalnızca gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılaşma ortaya çıkmıştır. Şöyle ki “3001 TL ve üzeri” gelire sahip olanların “1400 TL’den az” gelire sahip olanlara nazaran daha düşük ortalamalara sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile yüksek gelir düzeyine sahip olanların diğer gruplara göre bu etkinlikten daha az memnun kalmışlardır.

Kastamonu da dahil olmak üzere düzenlenen İl tanıtım günlerinin büyük çoğunluğu belli bir kapsamda sıkışmakta, insan çeşitliliği yaratmada zayıf kalmaktadır. İl tanıtım fuarları aracılığıyla gerek Ankara gerekse tanıtımı yapılan il için çok sayıda fırsatın yolu açılmaktadır. 2023 Turizm Stratejisi’nde de görülebileceği üzere fuar turizmi hedef olarak belirlenen ve öncelik olarak sıralanan alternatif turizm çeşitleri arasında yer almıştır (Kılıç ve Kurnaz, 2010: 41).

Etkinliğin her türlüsünde olduğu gibi fuarlarda da organizasyonun yapılacağı şehir, bir çok kriter bakımından gözden geçirilmelidir. Bu kriterlerden en önemlileri konaklama imkanlarının yeterli olup olmadığı, şehrin ulaşım imkanları ve dışarıdan gelenlerin (turistlerin) yardımcı hizmetleri kolayca alabilme imkanı, bölge insanının tutum ve davranışları olarak sıralanabilmektedir. Tüm bu kriterler göz önüne alındığında, bir başkent olarak Ankara sadece il tanıtım günleri değil çok daha büyük çapta etkinliklere ev sahibi yapabilecek kapasiteye sahiptir (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 3).

İl tanıtım fuarlarının 3 ila 5 gün aralığında devam ettiği göz önüne alınırsa etkinliğin yapıldığı şehir olan Ankara açısından bir turizm hareketliliği oluşturması muhtemeldir. Ancak böylesi bir etki için il tanıtım fuarlarının ulusal boyutta tanıtılması yalnızca o yöreden insanların katılımı ile sınırlı kalmaması gerekmektedir. Diğer taraftan yöre dışından katılımların arttığı durumlarda beklentilerin de yüksek olabileceği ihtimaliyle daha önce de bahsedildiği üzere fuar alanının ulaşılabilirliği, görsel dizaynı, fuar görevlilerinin nicelik ve nitelik bakımından yeterliliği ve elbette ki en çok heyecan yarattığı düşünülen (Kastamonu Günlerine katılımda en yüksek motivasyon unsuru olduğu araştırma bulgularıyla sabittir) yiyecek-içecek sunumu konusunda koşulların iyileştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu fuarlarda yaratıcı fikir ve uygulamaların, eğlence ve sosyal kaynaşmanın var olduğu ziyaretçilere tecrübe edilebilirse, onlarda tekrar katılma isteği uyanacak ve memnuniyetini daha geniş kitlelere duyurmaları sağlanabilecektir.

KAYNAKÇA
Argan, M. (2007). Eğlence pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara.
Gümüş, N. Bir Şehir Olarak Kastamonu’nun Pazarlanmasında Öne Çıkan Değerler. Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu, 16-17 Ekim 2012.
Holbrook, M. B. (1993). Nostalgia and consumption preferences: Some emerging patterns of consumer tastes. Journal of Consumer Research, 20 (2), 245-256.
İri, R., İnal, M. E., Türkmen, H. (2011). Şehir pazarlamasında bilinirliğin önemi: Niğde yöresinin bilinirliğinin ölçülmesine yönelik bir araştırma. Niğde Üniversitesi İ.İ. B.F. Dergisi, 4(1), 81-96.
isacotur blog. (2017). Ankara Akm Fuarları Nasıl Düzenleniyor?,http://isacotur.tr.gg/Ankara-Akm- Fuarlari-Nasil-Duzenleniyor, Erişim Tarihi: 07 Temmuz 2017.
Karagöz, D. (2006). Etkinlik turizmi ve etkinlik turizmi bağlamında yabancı ziyaretçi harcamalarının ekonomiye etkisi: Formula 1 2005 Türkiye Grand Prıx örneği, Yüksek Lisan Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Kılıç, B. ve Kurnaz, A. (2010). Alternatif turizm ve ürün çeşitliliği oluşturmada ekolojik çiftlikler: Pastoral vadi örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(4), 39-56.
Kızılırmak, İ. (2006). Türkiye’de düzenlenen yerel etkinliklerin turistik çekicilik olarak kullanılmasına yönelik bir inceleme. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 15, 182-196.
Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte olan ülkeler için alternatif turizm faaliyetleri üzerine teorik bir çalışma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 183-195.
Sarı, C. (2016). Antalya’da fuarlar, festivaller ve yayla şenliklerinin alternatif turizmin gelişmesindeki rolü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 96-111.
Tayfun, A. ve Arslan, E. (2013). Festival turizmi kapsamında yerli turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden memnuniyetleri üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 191- 206.
Timur, N., Çevik, S. ve Kıcır, G. (2014). Etkinlik turizmi: kültür başkenti etkinliklerinin başarı unsurları üzerine bir değerlendirme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 56-83.

Konu hakkında önümüzdeki günlerde detaylı bir video çekip kendi yorumlarımızı ekleyeceğim

Haberdar olmak için alt bölümde e-posta abonesi olarak yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sarı Kılçık Pirinci Nasıl Pişirilir

Sarı Kılçık Pirinci Nasıl Pişirilir?

Kastamonu Tosya’da üretilen Sarı kılçık pirinci Türkiye’nin en lezzetli pilavlık pirinci olduğunu biliyor muydunuz?Bilmeyenler ve daha fazla bilgi için tıklayın.
 https://isacoturoglu.com.tr/yorum/sari-kilcik-pirinci-nasil-pisirilir.html

Ankara Akm’de İlk Fuar Ne Zaman Yapıldı

ANKARA AKM’DE İLK FUAR NE ZAMAN YAPILDI? 

https://isacoturoglu.com.tr/akm-fuar/ankara-akmde-ilk-fuar-ne-zaman-yapildi.html

Ankara Akm Fuarları Nasıl Düzenleniyor
Yazımızın ilk kısmını olan “Ankara Atatürk Kültür Merkezi Tarihçesini” okumak için tıklayın
https://isacoturoglu.com.tr/akm-fuar/ankara-akm-tarihcesi.html
Ankara Akm Fuarları Nasıl Düzenleniyor
Yazımızın ikinci kısmı olan “Ankara Akm Fuarları Nasıl Düzenleniyor” yazımızı okumak için aşağıdaki linke tıklayınız https://isacoturoglu.com.tr/akm-fuar/ankara-fuari-nasil_duzenleniyor.html

Ankara Akm Fuarlarının Görünmez Çalışanları "Su Temizlik"

Ankara Akm Fuarlarının Görünmez Çalışanları “Su Temizlik”

https://isacoturoglu.com.tr/akm-fuar/ankara-akm-fuarlarinin-gorunmez-calisanlari-su-temizlik.html

ANKARA AKM FUAR TANITIM GÜNLERİ 2016

ANKARA AKM FUAR TANITIM GÜNLERİ 2016

2016 yılında Ankara Akm Fuar alanında hangi fuarlar oldu? Sorunun cevabını merak edenler için kısa bir gezinti için tıklayın.
https://isacoturoglu.com.tr/akm-fuar/ankara-tanitim-gunleri-2016.html

ANKARA AKM FUAR TANITIM GÜNLERİ 2016

ANKARA AKM FUAR TANITIM GÜNLERİ 2017

2017 yılında Ankara Akm Fuar alanında hangi fuarlar oldu? Sorunun cevabını merak edenler tıklasın. https://isacoturoglu.com.tr/akm-fuar/ankara-akm-fuar.html

Ankara Akm İl Tanıtım Günleri 2018

ANKARA AKM İL TANITIM GÜNLERİ 2018

Ankara 2018 Akm İl Tanıtım Günlerinde hangi illerin olmasını istiyorsunuz?İşte fuar yapması beeklenen iller ve anketlerimiz…https://isacoturoglu.com.tr/akm-fuar/ankara-akm-il-tanitim-gunleri-2018.html